1. De volgende algemene voorwaarden beheersen iedere offerte, verkoop, (onder)aanneming, levering van koopwaar of van werk door de BVBA DV SALES. De klant wordt geacht de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling/werkopdracht en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht eventuele voorwaarden die de klant op eigen documenten zou vermelden dewelke BVBA DV SALES als ongeschreven en niet van toepassing beschouwt tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de BVBA DV SALES zouden worden aanvaard. De eventuele nietigheid en/of ongeldigheid van één van de artikelen van de algemene voorwaarden van de BVBA DV SALES leidt niet tot de nietigheid of ongeldigheid van de overige artikelen van de algemene voorwaarden noch brengt dit de nietigheid of ongeldigheid van de overeenkomst tussen de BVBA DV SALES en de klant met zich mee.


 2. Onze prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. De prijsoffertes die zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld en kunnen de BVBA DV SALES slechts verbinden indien zij door minstens één van de zaakvoerders werden opgesteld en dit gedurende een termijn van één maand. Alle wettelijke lasten, belastingen en taksen vallen ten laste van de klant. Zelfs indien na het sluiten van een overeenkomst met de BVBA DV SALES de prijzen van aan te wenden/kopen goederen wijzigen, de personeelskost stijgt, of om welke reden ook de initiële vooropgestelde prijs niet kan worden aangehouden, heeft de BVBA DV SALES steeds het recht om haar prijzen aan te passen mits vermelding van de specifieke reden hiertoe.


 3. Onze studies, uitvindingen, stalen, ontwerpen, prototypes, plannen, moules, schetsen, tekeningen, modellen, opgaven, offertes en berekeningen blijven steeds en zonder enige uitzondering eigendom van de BVBA DV SALES, zijn beschermd door intellectuele rechten en kunnen zonder hun voorafgaandelijke schriftelijke instemming onder geen enkel beding aan derden worden meegedeeld door de klant, noch op enerlei wijze door de klant en/of derden worden aangewend/gekopieerd om welke doeleinden ook op straffe van schadevergoeding hiertoe jegens de BVBA DV SALES .


 4. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn ter goede trouw doch slechts bij benadering opgegeven. Omstandigheden als brand, staking, lock out, ontploffingen, overstromingen, slecht weer, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, ..., alsmede alle omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst vertragen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers of onderaannemers, worden in ieder geval beschouwd als overmacht wanneer zij de levering / uitvoering van werk bemoeilijken of vertragen en verlenen ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigd te beschouwen of de uitvoering ervan op te schorten, dit alles zonder dat enige schadevergoeding noch prijsvermindering door de klant kan gevorderd worden. Extra kosten die veroorzaakt worden door het feit dat de klant een kortere leverings- en / of uitvoeringstermijn dan de normale leverings- en/of uitvoeringstermijn wenst, vallen te zijnen laste.

  Geen enkele order/werkopdracht kan wegens het verstrijken van de leverings- en/of uitvoeringstermijn éénzijdig door de klant worden ontbonden of verbroken. Vertraging in levering en/of uitvoering van het werk geven geen recht op schadevergoeding.

  Wijzigingen in de bestelling en/of uitvoeringstermijn van het werk betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde vermoedelijke leverings- en /of uitvoeringstermijnen vervallen.


 5. In geval van verkoop, worden de goederen in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, voor hun vertrek. Alle bestelde goederen en materialen, zowel in geval van aanneming als koop, worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer overeengekomen is dat wij instaan voor het vervoer. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.


 6. Alle goederen blijven eigendom van de BVBA DV SALES totdat de klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de BVBA DV SALES heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens levering van de goederen. Wanneer sprake is van aanneming of montage, blijven de goederen eigendom van de BVBA DV SALES zolang zij nog te identificeren zijn, in alle geval tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering ervan. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het verboden de geleverde goederen te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen Het is de klant toegestaan de geleverde goederen te gebruiken alvorens volledige betaling, doch niet om ze op enige wijze onherkenbaar te maken en dit eveneens op straffe van een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Deze clausules doen daarenboven geen afbreuk aan de risico-overgang naar de klant van zodra de goederen voldoende werden afgezonderd en in ieder geval vanaf de levering. BVBA DV SALES heeft steeds het recht de klant te verzoeken de niet-betaalde goederen aan de BVBA DV SALES terug te geven op hun eerste verzoek ertoe waarbij de klant BVBA DV SALES , of een door de BVBA DV SALES aangeduide persoon, machtigt de ruimte te betreden waar de niet-betaalde goederen opgeslagen liggen en BVBA DV SALES zodoende toelaat deze niet-betaalde goederen terug te nemen.


 7. Indien de BVBA DV SALES louter herstellingen en/of meerwerken uitvoert, gebeuren deze steeds op vraag en aanwijzen van de klant van het vastgestelde euvel volgens de gebruikelijke regels der kunst en uitsluitend tegen regieprijs aan een uurtarief van 45 EUR, exclusief btw, méér de kostprijs van de bijkomend verwerkte materialen / goederen, behoudens eventuele andere contractuele schriftelijke afspraken dienaangaande.


 8. Bij de uitvoering van de werkzaamheden moet de BVBA DV SALES steeds kunnen beschikken over een goed berijdbare toegangsweg tot de werf, alsook over een volledig leeg, ontruimd lokaal/plaats met slot voor het onderbrengen van haar materiaal teneinde de werken vlot te kunnen laten verlopen. Tevens wordt op de werf gratis ter beschikking gesteld door de klant : water, elektrische stroom, verlichting, en een toilet. Het terrein waarop de werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden, dient vrij te zijn van zichtbare en onzichtbare obstakels bij de gebreke waaraan de hieraan verbonden meerkost bv veroorzaakt door het gebruikt van extra palen, draad, de noodzaak voor het huren van machines enz in materiaal aan de klant zal worden doorgerekend, samen met de extra veroorzaakte werkuren die conform het uurtarief van 45 EUR, exclusief btw, zullen worden doorgerekend aan de klant.

  De klant is tevens en uitsluitend verantwoordelijk om de BVBA DV SALES uiterlijk één week voor de start van de werkzaamheden de nodige informatie inzake de aanwezige (ondergrondse) kabels en leidingen, nutsleidingen, ondergrondse hindernissen of wat dan ook te bezorgen, de nodige plannen hiervoor op te vragen bij de bevoegde instanties en dergelijke meer. De BVBA DV SALES kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld bij de beschadiging / perforatie van een niet door de klant gesignaleerde (ondergrondse) kabel, leiding, hindernis, minstens dient de klant de BVBA DV SALES integraal te vrijwaren voor elke welkdanige aanspraak de BVBA DV SALES hiervoor zou oplopen door een derde partij.

  Indien de BVBA DV SALES op een werk/werf speciaal moet terugkomen voor een bijkomende bestelling en/of voor nieuwe werkzaamheden aan de oorspronkelijk bestelde en/of geplaatste inrichting ingevolge nalatigheid en/of wens van de klant of van derden, zullen voor dit gedeelte het vervoer en de werkuren heen en terug aangerekend worden, aan regie prijzen conform art. 7 voormeld, vanaf de maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Dadizelestraat 52. Alle wijzigingen die aan de bestelling aangebracht worden en/of meerwerken die gevraagd worden, zullen door BVBA DV SALES na uitvoering evenzeer in regie verrekend worden conform art. 7 voormeld, naast eventuele bijkomende kosten voor vervoer heen en terug van de maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Dadizelestraat 52.


 9. Alle gebreken of klachten betreffende de conformiteit van de geleverde goederen en/of uitgevoerde werken, zowel in geval van verkoop als aanneming, dienen op straffe van verval te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 8 dagen na de levering van de goederen en/of vanaf de voltooiing van het werk. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. Na het verstrijken van voormelde termijn van acht dagen kan geen enkele klacht omtrent eventuele zichtbare gebreken aan de geleverde goederen en/of uitgevoerde werken, noch enige klacht omtrent de factuur, nog worden aanvaard zodat de geleverde goederen, werkzaamheden en/of de factuur zodoende definitief en onvoorwaardelijk aanvaard geworden zijn door de klant.

  Eventuele klachten omtrent verborgen gebreken dienen binnen de acht dagen na hun door de klant te bewijzen ontdekking via een aangetekend schrijven door de klant kenbaar worden gemaakt aan de BVBA DV SALES . Eventuele verborgen gebreken worden hoogstens gedekt indien deze door de BVBA DV SALES aanvaard worden en dit hoogstens gedurende een periode van één jaar na de factuurdatum. Onverminderd het voorgaande dienen alle (rechts)vorderingen omtrent eventuele verborgen gebreken steeds en op straffe van uitdrukkelijke verval aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Rechtbank zoals vermeld in art. 18 en dit uiterlijk binnen een periode van 1 maand na hun ontdekking ervan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst ertoe met de BVBA DV SALES . Schriftelijke kennisname van de klacht omtrent de verborgen gebreken door de BVBA DV SALES, afstapping ter plaatse, onderhandelingen of wat dan ook doet geen enkele afbreuk aan de voormelde vervaltermijn van 1 maand die evenmin stuitend of schorsend werkt. In elk geval heeft BVBA DV SALES steeds het recht om tot herstelling of vervanging over te gaan doch dit beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

  In geen geval kunnen klachten wegens zichtbare en/of verborgen gebreken tot gevolg hebben dat de opdrachtgever/klant zijn betalingsverplichting opschort of uitstelt.


 10. De BVBA DV SALES maakt hoofdzakelijk gebruik van hout als natuurproduct zodat dit steeds kleurverschillen, structuurverschillen, buigingen en/of barsten kan bevatten die tot de natuurlijke kenmerken van het hout behoren en nooit geen aanleiding kunnen geven tot om het even welke klacht / gebrek. BVBA DV SALES is evenmin aansprakelijk voor kleine wijzigingen van de fabrikant inzake constructie, maten en/of kleur, tenzij deze voor de klant een essentiële en noodzakelijke voorwaarde van de overeenkomst met BVBA DV SALES uitmaken, hetgeen zodoende steeds en uitsluitend uit de overeenkomst zal moeten blijken.

  BVBA DV SALES kan nooit aansprakelijk worden gesteld wegens gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud, verkeerde manipulatie of beschadiging door de klant.

  Evenmin kan BVBA DV SALES aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutloze burenhinder zodat de klant hiervoor steeds en uitsluitend aansprakelijk toe is jegens derden zonder recht van verhaal / vrijwaring jegens de BVBA DV SALES. In geval de BVBA DV SALES toch rechtstreeks door de derde partij hiervoor wordt aangesproken, zal de klant BVBA DV SALES hiervoor integraal vrijwaren en dit voor elke welkdanige som desgevallend ten titel van schadevergoeding zou moeten worden voldaan door BVBA DV SALES aan deze derde partij en dit zowel in hoofdsom, rente als in eventuele gerechts(kosten).


 11. In geval van aanneming of montage zal de overeengekomen prijs als volgt door de klant dienen betaald te worden: 10 % voorschot bij de bestelling, 40 % bij de levering van de goederen / materialen en 40 % bij de aanvang van de werkzaamheden / plaatsing van de goederen. Het saldo van 10 % is opeisbaar na uitvoering van de werkzaamheden / plaatsing van de goederen. Evenwel kunnen partijen steeds schriftelijk van het voormelde afwijken.

  De bepalingen betreffende de risico-overgang van artikel 5 van huidige algemene voorwaarden, zijn eveneens van toepassing in geval van aanneming of montage.


 12. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn de facturen contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking onmiddellijk betaalbaar op het adres van de BVBA DV SALES te 8560 Wevelgem, Dadizelestraat 52, of op de door haar aan te wijzen bankrekening. Eventuele aangestelden of onderaannemers van de BVBA DV SALES zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen dewelke nooit bevrijdend kunnen zijn jegens de BVBA DV SALES.


 13. In geval van laattijdige betaling zal op het factuurbedrag of op het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 8,5 % per jaar verschuldigd zijn. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 10 % met een minimum van € 125, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen zou zijn toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. De in gebreke blijvende klant dient in te staan voor alle schade en kosten, ook de kosten en honoraria van onze raadslieden, voortvloeiend uit de inning van de vordering. Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wisselbrieven wijzigt de plaats van betaling niet. Het trekken van een wisselbrief of het aanvaarden van een cheque, dan wel van enig ander betalingsmiddel doet geen afbreuk van de alhier vermelde rechten en doet geen schuldvernieuwing ontstaan.

  Elke vertraging in de betaling leidt ertoe dat de BVBA DV SALES de lopende bestelling en/of verderzetting van de uit te voeren werkzaamheden onmiddellijk kan opschorten, tot nadat de klant al zijn betalingsverplichtingen jegens de BVBA DV SALES is nagekomen.


 14. De BVBA DV SALES behoudt zich het recht voor om vóór of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de koopprijs en/of de uitvoering van de aannemingsovereenkomst van de klant te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de klant. De BVBA DV SALES heeft het recht de contracten van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, conform de bepalingen van onderhavige voorwaarden, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de klant geen gevolg geeft aan zijn vraag tot vestiging van waarborgen tot betaling. Dit geldt eveneens indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de klant zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit of voor het verlies van de garanties voor onze schuldvordering. Dit is onder meer het geval bij onbekwaamverklaring, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de klant, enzovoort. De klant verklaart uitdrukkelijk dat al de tegoeden die hij ten opzichte van de BVBA DV SALES bezit, ten titel van waarborg en op gelijk welk ogenblik, kunnen worden gecompenseerd met alle schulden voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst.


 15. Bij annulering van een bestelling en/of uit te voeren werk, dan wel bij een vroegtijdige beëindiging van de samenwerking door de klant, is de klant steeds gehouden tot betaling van de reeds uitgevoerde prestaties, gemaakte kosten en reeds aangekochte materialen, naast een schadevergoeding van rechtswege waarvan het minimum forfaitair is vastgesteld op 30 % van de overeengekomen prijs, het méér gevorderde door de BVBA DV SALES bovenop voormelde 30 % te bewijzen. Dit onverminderd het recht van de BVBA DV SALES om de overeenkomst wegens begane wanprestatie op essentiële verbintenissen door de klant te ontbinden.


 16. De BVBA DV SALES is niet aansprakelijk voor enige welkdanige schade, inclusief gevolg - en bedrijfsschade, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid die hen toerekenbaar is. De eventuele aansprakelijkheid van de BVBA DV SALES is steeds zonder uitzondering beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de geleverde goederen betaalde prijs, dan wel voor de uitgevoerde werken bepaalde aannemingsprijs.


 17. De werkbonnen van de BVBA DV SALES gelden steeds als bewijs van haar geleverde prestaties, ook bij eventuele meerwerken die steeds met alle middelen van recht kunnen worden bewezen.


 18. De overeenkomsten zijn steeds en uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Vredegerecht over het eerste kanton te Kortrijk, de Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, dan wel de Rechtbank van Koophandel GENT, afdeling Kortrijk, exclusief bevoegd.
Facebook pagina